Chọn sim phong thủy hợp mệnh, sim phong thủy hợp tuôi

Sim hợp mệnh kim | Sim phong thủy hợp nữ mệnh kim

 • 0

 • 0776.366.681

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 1

 • 0795.011.880

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 2

 • 0795.162.189

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 3

 • 0845.178.683

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 4

 • 0774.277.789

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 9,800,000

  Đặt sim

 • 5

 • 0843.178.683

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 6

 • 0845.978.683

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 7

 • 0842.279.583

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,280,000

  Đặt sim

 • 8

 • 0842.295.783

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,380,000

  Đặt sim

 • 9

 • 0833.923.679

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 10

 • 0853.002.399

 • Địa Sơn Khiêm

  (謙 qiān)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,990,000

  Đặt sim

 • 11

 • 0364.773.686

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,586,000

  Đặt sim

 • 12

 • 0705.227.889

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 5,080,000

  Đặt sim

 • 13

 • 0776.368.669

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,890,000

  Đặt sim

 • 14

 • 0705.286.183

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,268,000

  Đặt sim

 • 15

 • 0835.650.579

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 16

 • 0705.865.379

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,000,000

  Đặt sim

 • 17

 • 0705.658.379

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,000,000

  Đặt sim

 • 18

 • 0795.136.638

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,790,000

  Đặt sim

 • 19

 • 0705.279.189

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 5,789,000

  Đặt sim

 • 20

 • 0795.000.198

 • Phong Trạch Trung Phu

  (中孚 zhōng fú)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,780,000

  Đặt sim

 • 21

 • 0898.630.583

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 22

 • 0856.305.579

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 23

 • 0762.128.679

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,268,000

  Đặt sim

 • 24

 • 0762.089.279

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,268,000

  Đặt sim

 • 25

 • 0768.213.689

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,589,000

  Đặt sim

 • 26

 • 0853.792.789

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 6,899,000

  Đặt sim

 • 27

 • 0769.128.683

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,280,000

  Đặt sim

 • 28

 • 0857.059.789

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 6,899,000

  Đặt sim

 • 29

 • 0853.017.789

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 8,990,000

  Đặt sim

 • 30

 • 0769.168.589

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,800,000

  Đặt sim

 • 31

 • 0796.186.238

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,368,000

  Đặt sim

 • 32

 • 0788.36.3636

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 86,290,000

  Đặt sim

 • 33

 • 0796.188.398

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 34

 • 0776.368.589

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,800,000

  Đặt sim

 • 35

 • 0898.621.187

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 36

 • 0796.188.929

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,680,000

  Đặt sim

 • 37

 • 0796.186.589

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,800,000

  Đặt sim

 • 38

 • 0796.202.338

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,999,000

  Đặt sim

 • 39

 • 0769.068.336

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,580,000

  Đặt sim

 • 40

 • 0765.035.789

 • Trạch Địa Tụy

  (萃 cuì)

 • Phong Sơn Tiệm

  (漸 jiàn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 9,600,000

  Đặt sim

 • 41

 • 0896.730.186

 • Thủy Trạch Tiết

  (節 jié)

 • Sơn Lôi Di

  (頤 yí)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,579,000

  Đặt sim

 • 42

 • 0767.341.886

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 3,368,000

  Đặt sim

 • 43

 • 0776.55.6688

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Thuần Càn

  (乾 qián)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 43,450,000

  Đặt sim

 • 44

 • 0896.568.178

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Thủy Hỏa Ký Tế

  (既濟 jì jì)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,580,000

  Đặt sim

 • 45

 • 0835.71.8989

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 8,500,000

  Đặt sim

 • 46

 • 0857.31.8989

 • Sơn Hỏa Bí

  (賁 bì)

 • Lôi Thủy Giải

  (解 xiè)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 8,500,000

  Đặt sim

 • 47

 • 0365.53.8080

 • Thuần Ly

  (離 lí)

 • Trạch Phong Đại Quá

  (大過 dà guò)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,368,000

  Đặt sim

 • 48

 • 0798.94.9229

 • Thiên Trạch Lý

  (履 lǚ)

 • Phong Hỏa Gia Nhân

  (家人 jiā rén)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 4,380,000

  Đặt sim

 • 49

 • 0762.116.889

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Thuần Khôn

  (坤 kūn)

 • Sim hợp mệnh Kim

 • 5,080,000

  Đặt sim21 Tháng 05 năm 2024 (Dương lịch)

14

4-2024. Ngày hoàng đạo

Giờ hoàng đạo :Tí, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Xem bói số điện thoại

Sim bạn đang dùng có mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho bạn không? Thử xem "Thầy phong thủy" nói gì về bạn nhé.

Bói tình duyên

Đoạn văn nói về tình yêuSim hợp mệnh

Sim hợp mệnh kim | Sim phong thủy hợp nữ mệnh kim

 

Nếu bạn mạng nữ thuộc mệnh Kim thì việc tìm chọn và sở hữu ngay dãy sim hợp nữ mệnh Kim càng sớm thì bạn sẽ càng nhanh chóng có được thật nhiều điều thuận lợi, may mắn và đại cát trong cuộc sống và trong công việc. Hãy tham khảo ngay những thông tin về chọn sim phong thủy hợp mệnh Kim để sở hữu những tài lộc, thành công như ý.

 

Những điều cần biết về phong thủy mệnh Kim

Những mạng nữ mệnh Kim nổi bật với cá tính mạnh mẽ, tự tin và lối sống tự lập. Họ luôn yêu thích sự sạch sẽ, gọn gàng và giải quyết mọi vấn đề một cách chu đáo, cẩn thận. Trong công việc, người nữ mệnh Kim có tinh thần tự giác cao, luôn tỉ mỉ, cấp trên của người mệnh Kim sẽ hoàn toàn có thể an tâm khi giao bất kỳ công việc cho người cấp dưới là người mệnh Kim.

Ai cũng mong muốn có được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, công việc và việc tuân thủ những yếu tố phong thủy cho người mệnh Kim sẽ giúp bạn có được những điều tốt lành mong muốn. Đầu tiên bạn nên biết mệnh Kim hợp màu gì. Người mệnh Kim hợp màu trắng, màu vàng. Bởi bên cạnh màu sắc thuộc mệnh Kim là màu trắng, người mệnh Kim có thể sử dụng màu sắc tương sinh mệnh Kim. Vậy người mạng Kim hợp màu gì mang ý nghĩa tương sinh? Mối quan hệ ngũ hành tương sinh thì Thổ sinh Kim nên người nữ mệnh Kim có thể sử dụng các màu sắc thuộc mệnh Thổ như màu nâu, màu vàng nâu, màu vàng sẫm,...

Bên cạnh yếu tố mệnh Kim hợp màu gì thì bạn cũng cần quan tâm đến những con số hợp với mệnh Kim. Mệnh Kim hợp số nào? Người nữ mệnh Kim thuộc cung Đoài hợp với các con số như số 6, số 2, số 5, số 8 hay số 7. Bạn có thể sử dụng các con số may mắn hợp mệnh này trong cuộc sống hàng ngày, sử dụng càng nhiều con số may mắn bạn sẽ cảm nhận dễ dàng những điều tốt đẹp đến với mình nhiều hơn. Cách sử dụng con số may mắn dễ dàng và tiện lợi nhất là kết hợp trong sim hợp mệnh Kim mạng nữ. Vậy bạn đã biết làm cách nào chọn được dãy sim phong thủy hợp mệnh Kim chưa?

 

Mách bạn cách chọn sim hợp mệnh Kim mạng nữ nhanh nhất

Bạn sẽ không bao giờ phải gặp bất kỳ khó khăn trong quá trình chọn sim cho người mệnh Kim nếu bạn chọn sim tại kho sim http://phongthuysim.vn/sim-hop-nu-menh-kim.htm. Tại kho sim hợp nữ mệnh Kim bạn sẽ không khó khăn để chọn được dãy sim ưng ý. Trong kho sim có hàng triệu dãy sim phong thủy hợp mệnh Kim cho nữ, bạn tùy ý lựa chọn dãy sim theo dạng sim: sim hợp mệnh Kim tam hoa, sim hợp nữ mệnh Kim tứ quý, sim taxi, sim lặp kép,... ở các nhà mạng khác nhau như sim hợp mệnh Viettel, sim Vinaphone, sim Mobifone, hay sim hợp mệnh Kim Vietnamobile,... với từng mức giá phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể chọn được dãy sim hợp mệnh Kim giá rẻ dưới 200K, sim phong thủy dưới 500k, hay sim có giá từ vài triệu, đến vài chục triệu đồng tùy theo mức độ đẹp cũng như sở thích của bạn.

Ngoài ra để chọn sim phong thủy theo ngày tháng năm sinh, bạn có ngay sự hỗ trợ của công cụ lọc sim phong thủy. Đơn giản bạn chỉ cần nhập thông tin về ngày, tháng, năm sinh dương lịch, rồi giờ sinh và giới tính, nhấp Xem. Ngay lập tức những dãy sim phong thủy mệnh Kim cho nữ cho sẽ ra cho bạn lựa chọn. Những dãy sim kết quả này sẽ sắp xếp theo mức giá giảm dần từ trên xuống, bạn có thể lựa chọn ngay một dãy sim hợp mệnh Kim theo mức giá mong muốn. Cũng với cách chọn sim phong thủy hợp mệnh Kim này bạn có thể chọn được cả những dãy sim hợp nam mệnh Kim một cách dễ dàng.